Allmänna Villkor

24 Rörjour AB allmänna villkor

Priser är Svenska kronor och priser anges inklusive moms om inte annat anges. Priserna och villkoren gäller arbeten i Stockholms Län om inte annat anges.

Kund

Kund är beställaren och det inte tydligt framgår något annat och det är godkänt uppgiften av 24 Rörjour AB och angiven kund.

Rotavdrag

Rotavdrag medges där det är tillämpligt, men skall meddelas vid beställning. Kunden är ansvarig lämna korrekt uppgifter för att rotavdrag skall medges av skatteverket. I det fall skatteverket inte medger rotavdrag är kunden betalningsskyldig för det beloppet som skatteverket inte medger rotavdrag för och det arbetet.

Fastprisoffert och Installerat & Klart

Fast pris är komplett pris med i förekommande fall produkt, transport, servicebil, behöriga montörer, installationsmaterial, verktyg, bortforsling av befintliga uttjänta produkter och slutförvaring, eventuell intrimning och kalibrering, intyg säker vatten för installation. Garantiansvar för produkt och installation. Arbeten utöver betalas enligt den taxa som 24 Rörjour AB tillämpar.

Budgetpris

Budgetpris innebär att arbete och material maximalt får överskrida budget med 25%.

Löpande räkning Beställs arbeten och det inte är budgetpris eller fastpris så gäller, 24 Rörjour ABs tillämpade priser på arbete, material, resekostnad, servicebil och tillkommande kostnader. 24 Rörjour AB tillämpar minidebitering på 2 timmar och arbetet påbörjas och avslutas vid företagets kontor i Sollentuna. Jour Jour är beställda och utförda arbeten med kort varsel, såväl dagtid som kvällstid. Vid jourarbeten tillämpas den högre taxa som 24 Rörjour AB tillämpar. Minidebiteringen är 2 timmar och arbetet påbörjas och avslutas vid företagets kontor i Sollentuna.

Installation Fast pris förutsätter följande: a) Att där installationen skall genomföras är tillgänglig på bestämd tid, medför återbesök som beror på kunden, så tilläggsdebiteras resa och arbetstid enligt 24 Rörjour AB tillämpad taxa. b) Att produkten får rum eller passar där den ska installeras. Eventuella ombyggnader innebär tilläggsdebitering enligt den taxa som 24 Rörjour AB tillämpar. c) Att ingen åverkan behöver göras genom väggar, golv, tak, kakel, tätskikt och motsvarande. Eventuell sådan åverkan tilläggsdebiteras enligt den taxa som 24 Rörjour AB tillämpar. d) Att rör, avlopp, el och motsvarande anslutningar kan användas utan särskild ombyggnad. Mindre kompletteringar såsom upp till 50 cm vattenledningsrör-anslutningar, ballofix och liknande godkännes. Eventuella övriga ändringar innebär tilläggsdebitering enligt den taxa som 24 Rörjour AB tillämpar. e) Att vattenavstängning är tillgänglig och kan utföras, utan särskild merkostnad för arbete och tid. Eventuella svårigheter eller kostnader tilläggsdebiteras.

Service, felsökning, reparationer och underhåll

24 Rörjour AB garanterar att det genomförs på fackmannamässigt sätt. 24 Rörjour AB genomför funktionskontroll efter arbetet är slutfört, om 24 Rörjour AB har kundens uppdrag slutföra arbetet. 24 Rörjour AB lämnar inget driftansvar efter funktionskontroll för produkten, vatten, värme, avlopp och motsvarande funktionen, efter Service, felsökning, reparationer och underhåll.

Skador vid genomförande av arbeten och produkter 

24 Rörjour AB är ansvarsförsäkrade hos Folksam. 24 Rörjour AB tar fullt skadeansvar för genomförande av arbeten och för produkter att de installeration genomförs enligt gällande normer och regler enligt Säker Vatten. Undantag är följande: a) Arbeten genomförda av andra företag, tas inget ansvar för. b) Skador vid monteringar, rördragningar och andra byggnadsarbeten som ej är utförda enligt gällande normer. c) Läckage beroende på skador, felaktigheter, utslitningar i avloppsnät och eller vattenledningsnät, som saknar samband med arbete som har utförts av 24 Rörjour AB. d) Skador p.g.a avsaknad eller felaktiga bollofixer, vattenavstängningar och motsvarande. e) Följdfel vid reparation av trasiga produkter. f) Då kunden begär att genomförande skall ske med avvikelse för normerna enligt Säker Vatten. Då upprättas en avvikelserapport. g) Installation av produkter som inte 24 Rörjour AB levererar.

Garantier

24 Rörjour AB lämnar produktgaranti och installationsgaranti, minst enligt konsumentköplagen till konsument och 1 år till näringsidkare. Lämnar tillverkaren av produkten tilläggsgarantier så gäller dessa för produkten. Vid Service, felsökning, reparationer och underhåll så genomförs funktionskontroll om arbetet på kundens uppdrag lämnat uppdrag slutföra reparation, underhåll eller service. Garanti lämnas på reparation på den utbytta komponenten, men uppstår fel därefter beroende på annan komponent, så är inte garantin utökad gälla andra fel än reparerat. Stopp i avlopp, driftstopp panna och motsvarande så innebär inte garantin någon form av driftansvar för anläggningen, om felet återkommer.

Betalning

Betalning sker med kortbetalning när installation/arbetet är genomfört på plats. Vid köp av panna, värmepump eller varmvattenberedare, så kan betalning också ske med kreditavtal genom vårt samarbete med Wasa efter kreditgodkännande. Betalning genom faktura så tillkommer administrativ avgift på 150 kronor. 24 Rörjour AB förbehåller sig rätten ta kreditupplysning och vid okänd kund begära förskottsbetalning. Fakturabetalning eller kreditbegäran, skall ske innan leverans och genomförande av arbete.

(14/03/2015)